Drukuj
14
styczeń
2016

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członka Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych, Członka Zarządu - Dyrektora ds. Polityki Żeglugowej

 

Rada Nadzorcza Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.

z siedzibą w Kołobrzegu

na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych. (Dz.U. Nr 55 poz. 476 z późn. zm.)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska

Członka Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych

Członka Zarządu - Dyrektora ds. Polityki Żeglugowej

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać do dnia 28.01.2016r., do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie na adres : Polska Żegluga Bałtycka S.A., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem : "Postępowanie kwalifikacyjne - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu - NIE OTWIERAĆ" lub Postępowanie kwalifikacyjne - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Polityki Żeglugowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu - NIE OTWIERAĆ"

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data doręczenia przesyłki do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu w terminie wskazanym powyżej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenie o :

1) ukończeniu studiów wyższych;

2) co najmniej 5-letnim stażu pracy;

3) korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych;

6) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883);

7) niekaralności za przestępstwa umyślne oraz czy nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) o ewentualnym doświadczeniu zawodowym w branży, w której działa Spółka.

Kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.).

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28.01.2016r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w dniu 29.01.2016r. w siedzibie Spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg. Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej przed wyznaczonym terminem rozmowy.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będzie m.in.:

1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa;

2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu.

5. wiedza w zakresie nadzoru nad techniczną eksploatacją floty - dla kandydata na stanowisko Członka - Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych.

Podstawowe informacje o Spółce będą dostępne w siedzibie Spółki w dniach 15.01.2016r. - 27.01.2016r. w godz. od 10.00-14.00, tel. (0-94) 35 52 107.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w formie listu poleconego.”

 

 

Autor: WebmasterData modyfikacji: czwartek, 14, styczeń 2016 09:15

logo_btm