Drukuj

Kontakt

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A. - POLFERRIES

ul. Portowa 41

78-100 Kołobrzeg

 

tel. (094) 3552102, 3552103

fax (094) 3552104

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona internetowa : www.polferries.pl

NIP : 671-010-07-02

REGON : 330097604

 

KRS : 0000011871

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS

Za stronę Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada :

Sylwia Niedzielska

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Drukuj

Organy Spółki

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A. – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ORGANY SPÓŁKI

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

jedyny akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.

- liczba akcji na WZA : 10 383 800 – 100% udziału w kapitale zakładowym;

- liczba głosów na WZA – 10 383 800 – 100% udziału w głosach.

 

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele Skarbu Państwa :

 1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana Uchwałą Nr 3/2016 NWZ PŻB S.A. z dnia 28.09.2016r.

 2. Beata Orlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana Uchwałą Nr 4/2016 NWZ PŻB S.A. z dnia 28.09.2016r.

 3. Katarzyna Krzywda – Członek Rady Nadzorczej, powołana Uchwałą Nr 15/2019 ZWZ PŻB S.A. z dnia 28.06.2019r.

 

oraz przedstawiciele pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. :

 

 1. Otto Ryks - Członek Rady Nadzorczej, powołany Uchwałą Nr 6 ZWZ PŻB S.A. z dnia 15.06.2015r.

 2. Dariusz Pastewski - Członek Rady Nadzorczej, powołany Uchwałą Nr 1 NWZ PŻB S.A. z dnia 05.11.2019r.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

ZARZĄD

Zarząd Spółki tworzą :

 

 1. Piotr Redmerski - Prezes Zarządu;

 2. Andrzej Wróblewski – Członek Zarządu.

 

Kompetencje, zasady funkcjonowania i zakres odpowiedzialności władz Spółki określają : Statut Spółki, Kodeks Spółek Handlowych oraz regulaminy uchwalone przez organy Spółki. Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki określają szczegółowy tryb działania tych organów.

Drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki są :

 1. przewozy ładunków toczonych i kontenerów promami i statkami ro-ro;
 1. organizowanie turystyki morskiej dla turystów krajowych i zagranicznych;
 1. prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej oraz rozrywkowej na promach i w obiektach lądowych;
 1. prowadzenie działalności hotelowej, eksportowo-importowej oraz reklamowej na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych;
 1. samochodowe przewozy lądowe, spedycja, prowadzenie usług agencyjnych w zakresie przewozów, organizowanie turystyki morskiej i działalności rozrywkowej.

Działalność Spółki reguluje Statut Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.

Drukuj

Status prawny

Polska Żegluga Bałtycka została przekształcona 14 grudnia 1992r. z przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.    Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000011871. Siedzibą Spółki jest Kołobrzeg.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (j.t. Dz. U. Z 2002r Nr 171, poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia Statutu Spółki.       

logo_btm