Drukuj
19
grudzień
2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na realizację zamówienia pn. „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla promów pasażerskosamochodowych Polferries”

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

na realizację zamówienia

pn. „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla promów pasażerskosamochodowych Polferries”

 

Polska  Żegluga  Bałtycka  Spółka  Akcyjna  (PŻB  S.A.),  ul.  Portowa  41,  78-100  Kołobrzeg, zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS 0000011871, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS,  NIP  671-010-07-02,  Regon  330097604,  kapitał  zakładowy  40.496.820,00  zł,  ogłasza przetarg  pisemny  na  świadczenie  usług  pralniczych  dla  promów  pasażerskosamochodowych Polferries w okresie 01.02.2015 r. - 31.01.2017 r.

 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  oparciu  o  art.  701 oraz  art.  703 –  705 ustawy  z  dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121).

 

Specyfikacja  istotnych  warunków  przetargu,  zawierająca  m.  in.  szczegółowy  opis przedmiotu  zamówienia  (dalej:  specyfikacja),  dostępna  jest  nieodpłatnie  w  formie papierowej,  w  siedzibie  PŻB  S.A.  w  Kołobrzegu,  ul.  Portowa  41,  III  piętro,  pok.  308   jak również na stronie internetowej http://bip.polferries.pl.

 

Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2015 r.  godz. 12.00, na warunkach określonych w specyfikacji.

 

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  wyłącznie  podmioty  spełniające  wszystkie  warunki wskazane w specyfikacji. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo,  na  każdym  etapie  przetargu,  do  jego  odwołania,  lub zmiany  jego  warunków,  w  całości  lub  części,  bez  podania  przyczyn  i  bez  dokonywania wyboru  oferty,  o  czym  niezwłocznie  poinformuje  wykonawców  poprzez  ogłoszenie  na stronie  internetowej  http://bip.polferries.pl.  Na  podobnych  zasadach  zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o przetargu.

 

Autor: WebmasterData modyfikacji: wtorek, 21, kwiecień 2015 08:03