Drukuj

Organy Spółki

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A. – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ORGANY SPÓŁKI

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

jedyny akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.

- liczba akcji na WZA : 10 383 800 – 100% udziału w kapitale zakładowym;

- liczba głosów na WZA – 10 383 800 – 100% udziału w głosach.

 

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele Skarbu Państwa :

  1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana Uchwałą Nr 3/2016 NWZ PŻB S.A. z dnia 28.09.2016r.

  2. Beata Orlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana Uchwałą Nr 4/2016 NWZ PŻB S.A. z dnia 28.09.2016r.

  3. Katarzyna Krzywda – Członek Rady Nadzorczej, powołana Uchwałą Nr 15/2019 ZWZ PŻB S.A. z dnia 28.06.2019r.

 

oraz przedstawiciele pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. :

 

  1. Otto Ryks - Członek Rady Nadzorczej, powołany Uchwałą Nr 6 ZWZ PŻB S.A. z dnia 15.06.2015r.

  2. Dariusz Pastewski - Członek Rady Nadzorczej, powołany Uchwałą Nr 1 NWZ PŻB S.A. z dnia 05.11.2019r.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

ZARZĄD

Zarząd Spółki tworzą :

 

  1. Piotr Redmerski - Prezes Zarządu;

  2. Andrzej Wróblewski – Członek Zarządu.

 

Kompetencje, zasady funkcjonowania i zakres odpowiedzialności władz Spółki określają : Statut Spółki, Kodeks Spółek Handlowych oraz regulaminy uchwalone przez organy Spółki. Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki określają szczegółowy tryb działania tych organów.

Autor: Sylwia Niedzielska